ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ។
 
ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីរៀនសូត្របន្ងែមអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសតវត្សទី 21 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ កម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាជាច្រើន ដើម្បីបើកសម្ពោធវេទិការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយវគ្គសិក្សាដំបូងនោះគឺ ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសតវត្សទី 21 (21st Century Leadership) ។ វគ្គសិក្សានេះនឹងបង្រៀនអ្នកពីគំនិតសំខាន់ៗដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកនាំឈានមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយវគ្គសិក្សាគឺជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុង ។
 
តើអ្នកត្រូវការអ្វីដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ? តើយើងអាចរៀនអ្វីខ្លះពីអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស? ភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រប៉ុន្តែជួនកាលដំបូន្មានមិនត្រូវបានតាក់តែងទៅតាមបរិបទវប្បធម៌ក្នុងតំបន់នោះទេ។ បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជា យើងនឹងបង្ហាញការរកឃើញរបស់យើង អមនឹងកិច្ចសម្ភាស៍ជាមួយស្ថាបនិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើន។
 
ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាឱកាស ក្នុងការបង្ហាញ “វេទិកាសិក្សាតាមអនឡាញថ្មី៉” របស់យើងដែលនឹងចេញផ្សាយនៅចុងខែនេះ! វេទិកានេះអនុញ្ញាតឱ្យយុវជននៅទូទាំងប្រទេសរៀនតាមអ៊ិនធឺរណេត (តាមអនឡាញ) ជាភាសាខ្មែរ ជាមួយនឹងគោលបំណងជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តយុវជនក្នុងការពង្រីកគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលមានាឥទ្ធិពលល្អនៅក្នុងសង្គម។
 
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធី៖
កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃពុធទី 30 ខែមករា, 6 រសៀល -8.30 យប់
ទីតាំង: Impact Hub Phnom Penh
តម្លៃ: ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ (មានអាហារសម្រន់)
ភាសាខ្មែរ
ចុះឈ្មោះចូលរួមតាមរយៈ http://bit.ly/2slzl5g
 
របៀបវារៈ:
5:30pm- ចុះឈ្មោះ
6:00pm- សុន្ទរកថា “ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសវេទិកាអនឡាញ?” ដោយ Impact Hub Phnom Penh
6:10pm- “លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវលើភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា” ដោយ Sovan Srun
6:25pm- សុន្ទរកថាពីតំណាងស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅកម្ពុជា (5 នាទី) និងតំណាង Ezecom (5 នាទី)
6:35pm- សុន្ទរកថា “សារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅយុវវ័យនៅកម្ពុជា” ដោយ Samneang Moul នាយិកាអង្គការនៃមូលនិធិ Harpswell
6:50pm- ទស្សនាការបង្ហាញផ្ទាល់នៃវេទិកាអនឡាញ និងវគ្គសិក្សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ
7:00pm- សម្រាក
7:30pm- កិច្ចពិភាក្សា ៉ភាពជាអ្នកដឹកនាំសតវត្សទី 21 នៅកម្ពុជា” ដោយ
Jerry Thai, ស្ថាបនិកនៃ Inspired Cambodia
Thida Kheav, ស្ថាបនិកនៃ Green Solar
Daroath Phav, ប្រធានក្រុមហ៊ុន WaterSHED Ventures
Sokhema Nara, ស្ថាបនិកនៃ GreenHub
សម្របសម្រួលដោយ Sovan Srun, ស្ថាបនិកនៃ Edemy និង Tesdopi
8:30pm បិទកម្មវិធី
____
The event will be conducted in Khmer.
 
Join us to get inspired and learn about 21st century leadership in Cambodia, featuring some of Cambodia’s most motivational and dedicated leaders! The event celebrates the launch of Impact Hub’s online learning platform and its first course; 21st Century Leadership. The course is entirely in Khmer and teaches you the important mindsets you need to become a transformational leader in Cambodia.
 
What does it take to be a great leader? What can we learn from Cambodian leaders across the country? Great leadership is something everyone is interested in learning, but sometimes advice isn’t tailored to the local cultural context. After months of researching Cambodian leadership, we finally present our findings and discuss leadership with some of the amazing founders, directors and managers we’ve interviewed.
 
The event will also be a chance for us to showcase our new online learning platform, which will go live at the end of this month! The platform will allow impact-makers nationwide to access original online courses in the Khmer language, with the goal of sparking inspiration and enabling young people to start and grow impactful initiatives.
 
Event details:
Date: Wednesday 30th January, 6pm-8:30pm
Location: Impact Hub Phnom Penh
Price: Free, with snacks provided
Language: Khmer language
Register for Free now: http://bit.ly/2slzl5g
 
Event agenda:
5:30pm- Registration opens
6:00pm- Keynote speech from Impact Hub: Why go online?
6:10pm- Sovan Srun on our research findings on leadership in Cambodia
6:25pm- Keynote speeches from project supporters: British Embassy in Cambodia (5 mins) and Ezecom representative (5 mins)
6:35pm- Keynote speech: The importance of fostering leadership in youth in Cambodia: Samneang Moul, Country Director of Harpswell Foundation
6:50pm- Live demo of online platform + sneak peek of Leadership online course
7:00pm- Break
7:30pm- Panel discussion: 21st Century Leadership in Cambodia
Featuring: Jerry Thai, Founder of Inspired Cambodia, Thida Kheav, founder of Green Solar, Daroath Phav, Chairman of WaterSHED Ventures, and Sokhema Nara, founder of GreenHub. Moderated by Sovan Srun, founder of Edemy and Tesdopi.
8:30pm- End/Networking
Back to all Events

Event Organizers

Impact Hub Phnom Penh


Website
Email

Date & Time

January 30 | 6:00 pm to 8:30 pm

Location

Impact Hub Phnom Penh

SEE IT ON GOOGLE MAPS

Updated on 14 January 2019